• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č.2 legislatívne zmeny Zákona o odpadoch Natur - Pack a.s.
0.00 €
19262050 pripojenie do dátovej siete VEGAsecurities s.r.o.
26.00 €
560/2018 prenájom nebytových priestorov v budove TJ Obec Jovice
0.00 €
516/2018 prenájom nebytových priestorov vkultúrnom dome Obec Jovice
70.00 €
567/2018 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
566/2018 balík biznis linka M Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
570/2018 poskytnutie fin. prostriedkov na záujomové vzdelávanie detí Mesto Rožňava
0.00 €
2406577297 úrazové poistenie Generali Poisťovňa, a.s.
23.04 €
30803/KZ-024/2018/Jovice/1845/RusJa odkúpenie pozemkov Obec Jovice
72476.71 €
041215-MST-5-1 Vyhtovenie dokumentu - štúdia uskutočniteľnosti projektu Premier Consulting s.r.o.
0.00 €
128350 08U01 poskytnutie podpory formou dotácie Environmentálny fond
815342.98 €
č. 072KE130042 zmena systému financovania Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
340/2014 predaj nehnuteľnosti Obec Jovice
924.00 €
782642 kultúrny program na večer dôchodcov Mistral Music Kft.
193675.00 HUF
412/2018 hudobné predstavenie na deň obce Domotor Balázs
185500.00 HUF
341/2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obec Jovice
1500.00 €
4/2018 kúpa parcely v k.ú. Jovice Obec Jovice
684.00 €
9918333425 biznis linka XL Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
2406162690 úrazové poistenie Generali Poisťovňa, a.s.
17.20 €
č. 2/18 zabezpečenie podkladov a návrh rozhodnutí pre výkon verejnej správy Waro real s.r.o.
0.00 €
592/2017 poskytnutie finančnej dotácie Carulossy obč. združenie
300.00 €
č. 2 Realizácia obecnej kanalizácie fJovice, I etapa, II. etapa ARPROG a.s.
157894.74 €
072KE130042 realizácia projektu "Rekonštukcia miestnych komunikácií v Joviciach" Pôdohospodárska platobná agentúra
97932.90 €
520/2017 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce OZ Andreas Cházár
500.00 €
240/2018 zmeny v zmluve Natur - Pack a.s.
0.00 €
211/2018 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou do ČOV Jovice Obec Jovice
0.00 €
208/2018 zmena v zmluve Obec Jovice
50.00 €
1/2018 stanovenie podmienok pre vykonávanie súvislej odbornej praxe žiaka Obchodná akadémia
0.00 €
2/2018 užívanie časti strechy na DS, DS, OU Obec Jovice
50.00 €
618/2017 poskytnutie fin. prostriedkov na činnosť centier voľného času Obec Jovice
87.00 €
616/2017 dočasné užívanie bytu Obec Jovice
30.00 €
č. 2405857694 úrazové poistenie Generali Poisťovňa, a.s.
23.76 €
513/2017 vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky a údajov vo výročnej správe obce, overenie hospodárenia obce GemerAudit, spol. s r.o.
768.00 €
10/2017 ochranné bezpečnostné služby SBS BERKUT s.r.o.
0.00 €
619/2016 poskytnutie finančnej dotácie Csemadok ZO Jovice
1100.00 €
341/2017 odber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Obec Jovice
5.00 €
336/2017 dočasné užívanie bytu Obec Jovice
30.00 €
553/2016 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Obec Jovice
500.00 €
17/43/012/24 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zamezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
318/2017 vystúpenie hudobnej skupiny na deň obce Mistral Music Kft.
279400.00 HUF
605/2016 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec Jovice
300.00 €
604/2016 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec Jovice
3000.00 €
561/2016 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Obec Jovice
400.00 €
2405587023 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Generali Poisťovňa, a.s.
1750.34 €
2405570055 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Generali Poisťovňa, a.s.
15.81 €
17/43/052/29 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1658.40 €
247/2017 kúpa nehnuteľností Cirkevný zvor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rožňava
35000.00 €
č. 74/2017/§54-CnTP-A3 o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
7044.36 €
24ZVS0000732968C pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná , a.s.
0.00 €
9101600494 úrazové poistenie nezamestnaných vykovávajúcich aktivačnú činnosť v obci k dohode č. 16/43/012/88 Generali Poisťovňa, a.s.
54.00 €
16/43/010/93 aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
16/43/012/88 zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
602/2016 poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Rožňava
87.00 €
603/2016 mobilná služba Happy XL NAJ Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
9101600468 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zaradených na aktivačnú činnosť Generali Poisťovňa, a.s.
30.88 €
564/2016 služba mobilný internet Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
559/2016 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3225.60 €
529/2016 dodanie, montáž kamerovéo systému v obci Jovice VEGAsecurities s.r.o.
9015.00 €
491/2016 zabezpečenie elektronických služieb samosprávy DEUS
0.00 €
443/2016 ochranné bezpečnostné služby SBS BERKUT s.r.o.
168.00 €
č. 9101600437 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zaradených na aktivačnú činnosť Generali Poisťovňa, a.s.
169.84 €
16/43/012/59 o podmienkach vykonávania menších obecnýchf služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
363/2016 poskytnutie telefónnych služieb v MŠ Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
4905,6060004MZA Rekonštrukcia miestnych komunikácií EUROVIA SK a.s.
89029.92 €
368/2016 kúpa nehnuteľnosti č. parcely 370/5 v celosti, 370/6 polovicu v k.ú. Jovice Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Krásnohorksé Podhradie
332.00 €
9101600423 úrazové poistenie nezamestnaných zapojených do aktivačnej činnosti Generali Poisťovňa, a.s.
23.10 €
359/2016 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti v obci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2993.40 €
319/2016 kúpa parcely č. 507/3 v k.ú. Jovice Miroslav Šafár
1.00 €
330/2016 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov as odpadmi z neobalových výrobkov v obci Natur - Pack a.s.
0.00 €
19262050 pripojenie do siete internet VEGAsecurities s.r.o.
16.00 €
224/2016 prevod pozemkov Obec Jovice
300.00 €
k dohode č. 15/43/054/126 zmena podmienok poskytovania finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
k dohode č. 15/43/054/84 zmena podmienok poskytovania fin. príspevku a zmena doby udržania vytvoreného podporovaného pracovného miesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
16/43/52a/45 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1463.22 €
9101600371 úrazové poistenie Generali Poisťovňa, a.s.
15.81 €
131/2016 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur - Pack a.s.
0.00 €
č. 160216-MST-4-2 vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 Premier Consulting s.r.o.
120.00 €
160216-MST-4-1 vahotovenie štúdie uskutočniteľnosti Premier Consulting s.r.o.
896.00 €
16/43/054/9 poskytnutie fin.prost. na vytvorenie prac. miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
41066.25 €
KRHZ-KE-968/2015 bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky SR - Min. vnútra SR
0.00 €
15/43/012/158 zabezpečenie výkonu menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
17/2016 dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň Štefan Kún
0.00 €
15/43/010/42 aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
15/43/52a/330 vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
158.80 €
041215-MST-5-2 Vyhotovenie žiadosti o nenávratný fin. príspevok z Programu rozvoja vidielka SR 2014-2020 Premier Consulting s.r.o.
120.00 €
041215-MST-5-1 Vyhovotenie štúdie uskutočniteľnosti projektu Premier Consulting s.r.o.
0.00 €
15/43/052/822 vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
3867.60 €
15/43/054/126 poskytnutie fin. príspevku a vytvorenie prac. miesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
4864.05 €
474/2015-01 poskytovanie údajov pre register poistencov Sociálna poisťovňa pobočka Rožňava
0.00 €
15/43/054/84 poskytutie fin. príspevku na vytvorenie pracovného miesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
4864.05 €
02/2015 vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Jovice miestne komunikácie" Ing. Eva Walentinová
3592.80 €
9101600306 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Generali Poisťovňa, a.s.
34.74 €
412/2015 zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce Okresný súd Rožňava
0.00 €
411/2015 zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce Okresný súd Rožňava
0.00 €
379/2015 Stavba pódia, osvetlenie a ozvučenie priestoru na koncert AA Production
1400.00 €
14/2015 ochranné bezpečnostné služby počas koncertu SBS BERKUT s.r.o.
180.00 €
147/2015 KARTHAGO koncert KARTHAGO MEDIA Kft.
2870.00 €
304/2015 audit účtovnej závierky a hospodárenia obce GemerAudit, spol. s r.o.
600.00 €
305/2015 aktivácia nezamestnaných Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
306/2015 úrazové poistenie osôb vykonávajúcich aktivačnú činnosť v obci Generali Poisťovňa, a.s.
235.46 €
298/2015 úrazové poistenie Generali Poisťovňa, a.s.
46.80 €
295/2015 havasi Mulatós Mega-Parti Havasi Gyorgy
800.00 €
628/2014 poskytnutie dotácie Carulossy obč. združenie
400.00 €
630/2014 poskytnutie dotácie Csemadok ZO Jovice
600.00 €
631/2014 poskytnutie dotácie TJ Mladosť Jovice
2900.00 €
562/2014 poskytnutie dotácie OZ Andreas Cházár
400.00 €
266/2015 realizácia aktivačnej činnosti v obci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
7230.00 €
214/2015 činnosti súvisiace so žiadosťou o nenávratný fin.príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka Premier Consulting s.r.o.
996.00 €
193/2015 výkon funkcie technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika Anastázia Hajdúková - B.P.O.
60.00 €
15/43/054/29 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
6485.40 €
184/2015 vykonanie činnosti pracovnej zdravotnej služby Anastázia Hajdúková - B.P.O.
180.00 €
2015/12/51 odstránenie stromov z brehu Majstrovského potoka Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
0.00 €
101/2015 poskytnutie fifnančných prostriedkov na činnosť centier voľného času Obec Jovice
144.00 €
634/2014 preprava a zneškodnenie rozložiteľného kuchynského odpadu Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
39/2015 Stavebné úpravy na objekte Domu smútku v obci Jovice BEVANY s.r.o.
14651.86 €
38/2015 Stavebné úpravy na objekte Kultúrneho domu v obci Jovice BEVANY s.r.o.
34312.75 €
17/2015 úrazové poistenie UoZ Generali Poisťovňa, a.s.
219.60 €
22/2015 úprava práv a poviností účastníkov dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
618/2014 ocenenie dodávky plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
605/2014 zmena telefónneho programu Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
594/2014 organizovanie pracovnej činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
580/2014-01 zmena a doplnenie niektorých bodov hlavnej dohody Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
580/2014 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
549/2014 zmena telefóneho programu Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
582/2014 poistenie osôb Generali Poisťovňa, a.s.
34.74 €
393/2014 poskytnutie príspevku na podpru rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
4864.50 €
9104701366 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
376/2014 roztriedenie, usporiadanie, vyradenie písomností REGIST-SKART s.r.o.
3105.74 €
56/2014/AC/10 Realizácia menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
360/2014 Realizácia aktivačnej činnosti pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
337/2014 Realizácia aktivačnej činnosti pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
313/2014 Telefónny prístroj Slovak Telekom, a.s.
59.90 €
3/2014-19/2014 Vykonávanie aktivačnej činnosti Obec Jovice
0.00 €
297/2014 Realizácia aktivačnej činnosti pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
294/2014 Realizácia aktivačnej činnosti pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0.00 €
9101600016 Úrazové poistenie osôb Generali Poisťovňa, a.s.
69.48 €
9101600017 Úrazové poistenie osôb Generali Poisťovňa, a.s.
69.48 €
19/2014 Ochranné bezpečnostné služby SBS BERKUT s.r.o.
0.00 €
176/2014 audítorské služby GemerAudit, spol. s r.o.
0.00 €
161/2014 zabezpečenie povinnej práce Okresný súd Rožňava
0.00 €
4/2014 nálady na vystúpenia Carulossy obč. združenie
400.00 €
3/2014 organizovanie fut. podujatí TJ Mladosť Jovice
2900.00 €
2/2014 dotácia na realizáciu podujatí OZ Andreas Cházár
400.00 €
1/2014 poskytnutie dotácie na realizáciu podujatí Csemadok ZO Jovice
1000.00 €
128/2014 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou meších obecných služieb pre obec Obec Jovice
0.00 €
86/2014 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu v Rožňave Obec Jovice
0.00 €
85/2014 Úprava práv a povinností zmluvných stán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu v Rožňava Obec Jovice
0.00 €
84/2014 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu v Rožňave Obec Jovice
0.00 €
25/2014 Vystúpenie skupiny Bikini na obecnom dni ART-COLOR s.r.o.
3184.00 €
8/2014 Poskytnutie prijímateľovi na základe žiadosti finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území poskytovateľa v centre voľného času vo výške 62,- €/ za dieťa Obec Jovice
248.00 €
24/2013-05 Prenájom kultúrneho domu Obec Jovice
0.00 €
24/2013-04 Prenájom budovy TJ Obec Jovice
45.00 €
542/2013 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu v Rožňave Okresný súd Rožňava
0.00 €
2400316043 Úrazové skupinové poistenie evidovaných nezamestnaných vykonávaných aktivačnú činnosť Generali Poisťovňa, a.s.
82.80 €
118/§52/2013 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
4374.60 €
515/2013 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov podľa špecifikácie odberateľa na základe písomnej, telefonickej alebo osobnej objednávky. Štefan Kún
0.00 €
462/2013 Zhotovenie práce na cyklickej údžbe tokoch v intraviláne obce Jovice na vodnom toku Majstrovský Obec Jovice
221.15 €
472/2013 Komplexné spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 z environmentálneho fondu pre obec Jovice v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd - kanalizácia P4U, s.r.o.
999.00 €
463/2013 Prevod práva k nehnuteľnostiam na parcele č. 194 a 195 - druh stavby 20, popis stavby SKLAD, a na parcele č. 198/5 - druh stavby 20, popis stavby RAMPA Obec Jovice
1.00 €
441/2013 Využávanie služby Nonstop Banking VÚB, a.s.
0.00 €
24/2013-03 Prenájom kultúrneho domu Obec Jovice
0.00 €
24/2013-02 Prenájom budovy TJ Obec Jovice
45.00 €
2/2013 Obec Jovice v zmysle Uznesenia OZ č. 6/2013 zo dňa 14.3.2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu Obec Jovice
400.00 €
5/2013 Obec Jovice v zmysle Uznesenie OZ č. 7/2013 zo dňa 14.3.2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu Obec Jovice
400.00 €
4/2013 Obec Jovice v zmysle Uznesenia OZ č. 5/2013 zo dňa 14.3.2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu Obec Jovice
2900.00 €
3/2013 Obec Jovice na základe Uznesenia OZ č. 8/2013 zo dňa 14.3.2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu. Obec Jovice
300.00 €
1/2013 Obec Jovice v zmysle Uznesenia OZ č.9/2013 zo dňa 14.3.2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu Obec Jovice
1500.00 €
391/2013 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jovice v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Obec Jovice
310.00 €
DR-20130628-01 Vytvorenie webstránky obce Jovice webex media, s.r.o.
552.00 €
0100088048 Pripojenie zariadenia žiadateľa do distibučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnuté pre odberné miesto "Čistička odpadových vô v Joviciach" na 40 kW Východoslovenská distribučná , a.s.
98.33 €
2/2013 Zmena a doplnenie nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o.
0.96 €
6300150670 Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
75/§52/2013 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1521.60 €
2400315942 skupinové úrazové poistenie evidovaných nezamestnaných na aktivačnej činnosti Generali Poisťovňa, a.s.
28.80 €
2400315892 jednorázové poistenie evidovaných nezamestnaných na aktivačnej činnosti Generali Poisťovňa, a.s.
255.30 €
2105172013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie s účinnosťou od 11.01.2013 do 31.05.2013 Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
22.75 €
14/§ 52/2013/NP V-2 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1109.50 €
24/2013-01 Prenájom budovy TJ v Joviciach Obec Jovice
45.00 €
24/2013 Prenájom miestneho kultúrneho domu Obec Jovice
34.00 €