• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Splyňovacia elektráreň na biomasu Krásnohorská Dlhá Lúka-doplnenie TAP a TDP

Obec Jovice oznamuje verejnosti, že do dokumentu " Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie" pre splyňovaciu elektráreň na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka - doplnenie TAP a TDP, je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie od 15.2.2019 po dobu 30 dní.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na MŽP SR najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia dotknutou obcou. Podľa §35 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať.

Zoznam aktualít

Rozpis zberu komunálneho odpadu na rok 2020
Výlet
Splyňovacia elektráreň na biomasu Krásnohorská Dlhá Lúka-doplnenie TAP a TDP
Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území slovenska s prepojením na územie Rakúska
Splyňovacia elektráreň na biomasu Krásnohorská Dlhá Lúka
Oznámenie elektronickej adresy k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
Používanie jazykov národnostných menšín
Zmena emailovej adresy
Kanalizácia v Joviciach!
Vítame Vás na našej novej webstránke
1

Aktuality

(7719.32 kb)
(573.89 kb)
(627.77 kb)
(685.18 kb)
(275.36 kb)
(711.03 kb)
(148.1 kb)

Aktuality / Rozpis zberu komunálneho odpadu na rok 2020

(2578.13 kb)