• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 23.1.2020 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu "Plán udržateľnej moblility Košického samospráveho kraja".

Návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samospráveho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html a na webovo sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja (bez príloh a časti"dopravné modelovanie") spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu.

Verejnosť môže doručiť svoje prísomné stanovisko okresnému úradu do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe na adrese:

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komeského 52, 040 01  Košice

Zoznam aktualít

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Rozpis zberu komunálneho odpadu na rok 2020
Výlet
Splyňovacia elektráreň na biomasu Krásnohorská Dlhá Lúka-doplnenie TAP a TDP
Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území slovenska s prepojením na územie Rakúska
Splyňovacia elektráreň na biomasu Krásnohorská Dlhá Lúka
Oznámenie elektronickej adresy k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
Používanie jazykov národnostných menšín
Zmena emailovej adresy
Kanalizácia v Joviciach!

Aktuality

(7719.32 kb)
(573.89 kb)
(627.77 kb)
(685.18 kb)
(275.36 kb)
(711.03 kb)
(148.1 kb)

Aktuality / Rozpis zberu komunálneho odpadu na rok 2020

(2578.13 kb)